Tổ Chức Nhân Sự

I. Trưởng Khoa / Giảng viên

                    PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG

 

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

- Email: ttlong@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

II. Bộ môn tiếng Anh pháp lý (Xem chi tiết)

2.1 Trưởng Bộ môn / Giảng viên

             Ths. PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH

 

- Học vị: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: ptpanh@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

  

2.2 Giảng viên
            Ths. NGUYỄN THÁI SƠN

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, cử nhân Luật.

- Emaill: ntson@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Ngôn ngữ học pháp lý (Forensic Linguistics), Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL Methodology), Kiểm tra/đánh giá ngôn ngữ (Language Assessment).

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2.3 Giảng viên
            TS. TRẦN THỊ THANH TRÚC

 

 

- Học vị: Tiến sỹ Ngôn ngữ học so sánh

- Emaill: ttttruc@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)


2.4 Giảng viên
       Ths. TRẦN NGỌC LƯƠNG TUYỀN

 

- Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dung, cử nhân Luật.

- Emaill: tnltuyen@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

III. Bộ môn Tiếng Anh tổng quát (Xem chi tiết)
3.1 Trưởng Bộ môn / Giảng viên
                   Ths. PHAN LÊ CHI

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: plchi@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

3.2 Giảng viên              Ths. PHẠM THỊ THÙY DUNG

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: pttdung@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)


3.3 Giảng viên                  Ths. HÀ NHẬT LINH

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: hnlinh@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

3.4 Giảng viênThs. LÊ NGUYỄN THẢO THY (NCS tại New Zealand)

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: lntthy@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Curriculum Development anf Syllabus Design, Teaching Methodology, and ICT in Education.

- Lý lịch khoa học

 

3.5 Giảng viênTS. LÝ NGỌC TOÀN

- Học vị: Tiến sỹ

- Email: lntoan@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học

 

IV. Bộ môn Tiếng Nhật (Xem chi tiết)
4.1 Phó trưởng Bộ môn / Giảng viên             Ths. NGUYỄN VŨ PHA PHIM

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: nvpphim@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

4.2 Ths. PHAN TUẤN LY (Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: ptly@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

4.3 Giảng viên
             Ths. NGUYỄN KIM NGÂN

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

 

 

4.5 Giảng viên         Ths.HOÀNG NGỌC THANH TRÚC

 

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: hnttruc@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật pháp lý 1, Tiếng Nhật pháp lý 2

- Lý lịch khoa học

 

4.4 Giảng viên                    Ths. NGUYỄN THẢO LÂM VIÊN

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: ntlvien@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

V. Trợ lý Khoa
           Ths. LÊ THỊ XUÂN THU

 

- Học vị: Cử nhân Sư phạm Hóa, Thạc sĩ ngành Luật hình sự - Tố tụng hình sự

- Emaill: ltxthu@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

 


--%>
Top