Đội ngũ giảng viên

1. Ths. NGUYỄN VŨ PHA PHIM (Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nvpphim@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

 

2. Ths. PHAN TUẤN LY (Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: ptly@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

 

3. Ths. NGUYỄN KIM NGÂN (Giảng viên)

 

     

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

 

 

4. Ths. HOÀNG NGỌC THANH TRÚC (Giảng viên)

 

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: hnttruc@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy: Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật pháp lý 1, Tiếng Nhật pháp lý 2

- Lý lịch khoa học

 

 

 

5. Ths. NGUYỄN THẢO LÂM VIÊN (Giảng viên)

 

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

 

 


 

--%>
Top