Đội ngũ giảng viên

1. Ths. NGUYỄN VŨ PHA PHIM (Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nvpphim@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

2. Ths. PHAN TUẤN LY (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: ptly@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

3. Ths. NGUYỄN KIM NGÂN (Giảng viên)

     

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

4. Ths. NGUYỄN THẢO LÂM VIÊN (Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Tiếng Nhật

- Email: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

 


--%>
Top