ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC HỌC PHẦN

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Đề cương học phần

1.

Nghe Nói 1(Listening & Speaking 1)

3

Chi tiết

2.

Nghe Nói 2(Listening & Speaking 2)

3

Chi tiết

3.

Nghe Nói 3(Listening & Speaking 3)

2

Chi tiết

4.

Đọc Viết 1 (Reading & Writing 1)

3

Chi tiết

5.

Đọc Viết 2(Reading & Writing 2)

3

Chi tiết

6.

Đọc Viết 3(Reading & Writing 3)

2

Chi tiết

7

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao(Advanced Grammar)

3

Chi tiết

8.

Viết tiếng Anh học thuật(Academic Writing)

3

Chi tiết

9.

Ngữ nghĩa học(Semantics)

3

Chi tiết

10.

Thuật ngữ pháp lý tổng quát(General Legal Terminology)

3

Chi tiết

11.

Nghe tiếng Anh pháp lý – Học phần 1(Legal Listening 1)

3

 

12.

Nói tiếng Anh pháp lý – Học phần 1(Legal Speaking 1)

3

 

13.

Đọc tiếng Anh pháp lý – Học phần 1(Legal Reading 1)

3

 

14.

Viết tiếng Anh pháp lý – Học phần 1(Legal Writing 1)

3

 

15.

Nghe tiếng Anh pháp lý – Học phần 2(Legal Listening 2)

3

 

16.

Nói tiếng Anh pháp lý – Học phần 2(Legal Speaking 2)

3

 

17.

Đọc tiếng Anh pháp lý – Học phần 2(Legal Reading 2)

3

 

18.

Viết tiếng Anh pháp lý – Học phần 2(Legal Writing 2)

3

 

19.

Nghe tiếng Anh pháp lý – Học phần 3(Legal Listening 3)

2

 

20.

Nói tiếng Anh pháp lý – Học phần 3(Legal Speaking 3)

2

 

21.

Đọc tiếng Anh pháp lý – Học phần 3(Legal Reading 3)

2

 

22.

Viết tiếng Anh pháp lý – Học phần 3(Legal Writing 3)

2

 

23.

Lý thuyết dịch(Translation Theory)

2

 

24.

Biên dịch pháp lý – Học phần 1(Legal Translation 1)

2

 

25.

Biên dịch pháp lý – Học phần 2(Legal Translation 2)

3

 

26.

Thuật ngữ pháp lý chuyên sâu(Specialized Legal Terminology)

2

 

27.

Văn học Anh(British Literature)

2

 

28.

Văn hóa Anh – Mỹ(British – American Culture)

2

 

29.

Kỹ năng tư vấn luật và rà soát hợp đồng(Legal Consulting and Contract Review)

2

 

30.

Kỹ năng thuyết trình(Presentation Skills)

2

 

31.

Kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý – Học phần 1(Legal Drafting 1)

2

 

32.

Kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý – Học phần 2(Legal Drafting 2)

2

 


--%>
Top