Danh sách sinh viên khóa 41 - chuyên ngành Anh văn pháp lý - viết khóa luận tốt nghiệp

STT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVNHD

1

Phạm Thị Vân Anh

Optimizing of the Effectiveness of Note-Taking in Consecutive Interpreting: A Study in the Context of Legal Translation

Cô: Ths. Phạm Thị Phương Anh

2

Lê Thị Hoàng Châu

Interpreting: A Study in the Context of Legal Translation

Cô: Ths. Phan Lê Chi

3

Nguyễn Dương Quỳnh Chi

Obstacles to Accurate and Fluent Legal Interpretation and Feasible Solutions to This Problem

Cô: Ths. Phạm Thị Phương Anh

4

Đặng Thị Ngọc Muội

An Overview of Translation Theories and Its Implications for the Translation of English vs. Vietnamese Legal Texts

Cô: Ths. Phạm Thị Thùy Dung

5

Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh

In-depth Analyses of Syntactic Structures Serving as Hindrances to Effective Legal Reading

Cô: Ths. Cao Đăng Quỳnh Trâm

6

Nguyễn Thị Hà

The Tendency of Utilizing Plain English in Legal English Texts in the Future

Cô: Ths. Cao Đăng Quỳnh Trâm

7

Bùi Khánh Linh

Students' Perception of Benefits of Metaphor on Legal English

Thầy: Ths. Nhâm Thành Lập

8

Võ Minh Ngà

Using Latin Words and Expressions Effectively in Legal Documents

Cô: Ths. Phan Lê Chi

9

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Exploring the Legal Content of "Erin Brockovich" (2000) through an Analysis of Its Literacy Elements

Cô: Ths. Trần Ngọc Lương Tuyền

10

Nguyễn Thành Lộc

Understanding Newspaper Language: A Study on the Use of Idioms Related to Brexit

Cô: Ths. Trần Ngọc Lương Tuyền


--%>
Top