Tổ chức nhân sự

1. Phó Trưởng Khoa phụ trách / Giảng viên

             PGS.TS. TRẦN THANH LONG
 

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

- Email: ttlong@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2. Bộ môn tiếng Anh pháp lý (Xem chi tiết)

2.1 Phó trưởng Bộ môn / Giảng viên

Ths. PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH


- Học vị: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: ptpanh@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.


2.2 Giảng viên 

  Ths. LƯƠNG MINH HIẾU

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Emaill: lmhieu@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL Methodology), Tiếng Anh pháp lý (Legal English), Tiếng Anh tổng quát (General English).

- Lý lịch khoa học

 

2.3 Ths. NHÂM THÀNH LẬP (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: ntlap@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

2.4 Giảng viên (Đang đi học)                       Ths. NGUYỄN THÁI SƠN

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, cử nhân Luật.

- Emaill: ntson@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Ngôn ngữ học pháp lý (Forensic Linguistics), Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL Methodology), Kiểm tra/đánh giá ngôn ngữ (Language Assessment).

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2.5 Giảng viên       Ths. TRẦN NGỌC LƯƠNG TUYỀN

 

- Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dung, cử nhân Luật.

- Emaill: tnltuyen@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)


3. Bộ môn Tiếng Anh tổng quát (Xem chi tiết)

3.1 Phó trưởng Bộ môn / Giảng viên

              Ths. PHAN LÊ CHI


- Học vị: Thạc sĩ

- Email: plchi@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

- Lý lịch khoa học

 

3.2 Giảng viên               Ths. PHẠM THỊ THÙY DUNG

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: pttdung@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

3.3 Ths. HÀ NHẬT LINH (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: hnlinh@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

3.4 Giảng viên                        Ths. LÊ NGUYỄN THẢO THY

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: lntthy@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Curriculum Development anf Syllabus Design, Teaching Methodology, and ICT in Education.

- Lý lịch khoa học

 

3.4 Ths. CAO ĐĂNG QUỲNH TRÂM (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: cdqtram@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

4. Bộ môn Tiếng Nhật (Xem chi tiết)

4.1 Phó trưởng Bộ môn / Giảng viên

              Ths. NGUYỄN VŨ PHA PHIM


- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: nvpphim@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

4.2 Ths. PHAN TUẤN LY (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: ptly@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

4.3 Ths. NGUYỄN KIM NGÂN (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: nkngan@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học

 

4.4 Ths. NGUYỄN THẢO LÂM VIÊN (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Emaill: ntlvien@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học.

 

5. Trợ lý Khoa                       CN. LÊ THỊ XUÂN THU


- Học vị: Cử nhân Luật, Cử nhân Hóa học, Sư phạm Hóa - Đang học Cao học ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự.

- Emaill: ltxthu@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

--%>
Top